Przeskocz do treści

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Specjalistyczna Przychodnia Dentystyczna Dental Krystyna Płaziak z siedzibą przy Stawna 10b, w Głogowie (kod pocztowy: 67-200), tel.: 76 8340834, adres e-mail: nzozdental@wp.pl
  2. Celem zbierania danych jest identyfikacja osoby, której udzielane jest świadczenie, prowadzenie historii udzielania świadczeń i rozliczeń z NFZ w zakresie ustalonym w art. 25 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późn. zm) zwanej dalej ustawą.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  4. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z Ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku odmowy podania danych nie będzie możliwe udzielenie świadczenia, chyba że nieudzielenie świadczenia zagrozi Pana/Pani życiu.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały dalszemu udostępnieniu (art.26 ustawy), w szczególności w celu zapewnienia ciągłości leczenia:
  • Laboratorium medycznym i rtg, z którymi świadczeniodawca ma podpisaną umowę.
  • Innym placówkom służby zdrowia, na podstawie skierowania na konsultację.
  • Innym instytucjom upoważnionym z mocy prawa, np. sądy, NFZ, ZUS.
  1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu (art. 29 ustawy).